طبقه بندی مشعل ها-بخش اول

مشعل

مشعل ها با احتراق سوخت وظیفه تامین حرارت لازم برای تولید آبگرم یا بخار را بر عهده دارند.مهمترین مشخصه مشعل ها ظرفیت حرارتی و دبی سوخت مصرفی آنهاست.

1-دسته بندی مشعل ها بر اساس روش اختلاط سوخت و هوا

1-1-مشعل های انتشاری یا تشعشعی

مشعل هایی هستند که در آنها سوخت بطور مستقل وارد محفظه احتراق می شود و در ناحیه احتراق با هوا ترکیب می شود که نمونه آن در شعله شمع دیده می شود مهمترین ویژگی این مشعل ها در شعله درخشان آن می باشد که در این تشعشع در اثر شکستن کربن در داخل هیدرو کربورهای سوخت می باشد که در حرارت های بالا دارای ضریب تشعشعی قابل رویتی می باشد.برخی از خصوصیات بارز این مشعل ها عبارت است از:

صدای بسیاز کم شعله،عدم وجود پس زدگی شعله،مقدار حرارت فقط بوسیله شیر سوخت تنظیم می گردد،طول شعله آن بسیار بلند است،درجه حرارت شعله تشکیل شده بسیار کمتر از دیگر مشعل هاست.

2-1-مشعل های اتمسفریک

به مشعل هایی گفته می شود که در آنها سوخت با سرعت زیاد از نازلی خارج می شودو خلائی در اطراف منطقه پاشش ایجاد می شود که منجر به تامین هوای مورد نیاز برای احتراق می شود.کاربرد این مشعل ها کم بوده و در دستگاه های حرارتی تجاری قدیمی دیده می شود.

3-1-مشعل های دمنده

مشعل هایی که هوای مورد نیاز آنها بوسیله یک فن دمنده تامین می شود که نمونه آن مشعل های به کار رفته در بویلرها است.که خودبه دو دسته تقسیم می شود.

1-3-1-مشعل های دمنده پیش مخلوط

مشعل هایی هشتند که در ان هوا با سرعت از نازل خارج شده و گاز را که با فشار پائین  در اطراف نازل وجود دارد با خود به داخل می کشد.از نتظر کلی مشعل های پیش مخلوط دمنده با مشعل خای اتمسفریک قابل مقایسه هستند با این تفاوت که این مشعل ها بجای گاز هوا با سرعت از نازل خارج شده و گاز اطراف را با خود به داخل لوله مخلوط می کشد.

2-3-1-مشعل های مخلوط سر نازل

در مشعل های مخلوط سر نازل مخلوط سوخت و هوای احتراق بطور همزمان در سر دهانه مشعلی صورت میگیرد.مزایای ان مشعل ها دبه شرح زیر است

توکشیدگی شعله در این مشعل وجود ندارد.

فشار هوای مشعلی می تواند کم باشد.

پایداری در مقابل پرش شعله افزایش یافته و مشعل می تواند با هوای اضافی هم کار کند .

امکان استفاده از هوای پیش گرم با حرارت های بالا در این نوع مشعل ها وجود دارد.

ان مشعل ها قادر به کار با سوختهای مختلف بصورت جداگانه و ترکیبی هستند.