انتخاب هواساز

انتخاب هواساز از کاتالوگ :

مشخصاتی که برای انتخاب هواساز باید در اختیار داشته باشیم به قرار زیر است:

1-دبی کل هوای موردنیاز جهت حمل بار حرارتی ساختمان (گرمایی و سرمایی ) (CFM)

2-بار حرارتی کل گرمایی و سرمایی ساختمان (Btu/hr)

3-فشار استاتیک بادزن هواساز(in.wg)

با ارائه این سه مشخصه به کاتالوگ هواساز, مدل آن تعیین می گردد؛که در نمونه کاتالوگ هواسازهای ارائه شده ، توسط شرکت های سازنده سایر مشخصات لازم از قبیل افت فشار در کویل ها،فیلترها و غیره،طول و عرض و ارتفاع هواساز،وزن هواساز و مشخصات الکتریکی را می توان به دست آورد.

دستگاه هواساز را باید حتی االمقدور نزدیک اتاق هایی که قرار است تهویه شوند و در داخل اتاقی که مخصوص آن در نظر گرفته شده قرارداد تا طول مسیر کانال کشی کاهش یافته، هزینه اولیه تاسیسات تقلیل یابد.گاهی در ساختمان های چند طبقه، برای هر طبقه یک دستگاه هواساز در نظر می گیرند.

انتخاب فن کویل از کاتالوگ :

برای انتخاب فن کویل که یک واحد تهویه مطبوع انفرادی است به مشخصات زیر نیاز داریم :

1-دبی هوای مورد نیاز جهت حمل بار حرارتی اتاق (سرمایی و گرمایی)(CFM)

2-بار حرارتی کل گرمایی و سرمایی اتاق(Bru/hr)

با ارائه مشخصات فوق به کاتالوگ، مدل فن کویل را معین کرده سایر مشخصات لازم را از کاتالوگ برداشت می کنیم.

منبع انبساط برای سیستم سرمایش:

حجم منبع انبساط در سیستم سرمایش با استفاده از فرمول های ذکر شده برای منبع انبساط آب داغ کوچک به دست می آید.لذا حجم منبع انبساط بسته برای سیستم سرمایش را برابر نصف حجم منبع انبساط سیستم گرمایش که بر اساس دمای متوسط آب 135 F از دمای 70 F به دمای 200 F به دست می آید.فرمول زیر نیز می تواند برای تعیین حجم منبع انبساط نوع دیافراگمی برای سیستم سرمایش مورد استفاده قرار گیرد:

V = e *vs / (1-( pf /p0))

در این فرمول (ضریب انبساط آب)از جدول 3-L  و بر مبنای دمای متوسط آب در سیستم سرمایش بدست می آید. در یک سیستم سرمایش حداقل دمای آب معمولا 40 F (یعنی دمای آب خروجی از او اپراتور)و حداکثر دمای آب همان بالاترین دمای محیط در موقع خاموشی سیستم است . بدین ترتیب مقدار ضریب c با معین بودن بالاترین دمای محیط، از جدول 3-L  بدست می آید.

TABLE

انتخاب کندانسور هوایی :

در مناطقی که رطوبت زیاد هوا باعث عدم کارآیی برج خنک کن گردد و یا مصرف آب به هر دلیل مقرون بصرفه نباشد،به جای کندانسور آبی از کندانسور هوایی استفاده می شود. برای انتخاب این کندانسور باید اطلاعات زیر را در اختیار داشته باشیم. با ارائه این دو مشخصه به کاتالوگ ،مدل دستگاه تعیین میگردد.

1-میزان حرارتی که کندانسور دفع می کند [Btu/hr](CHR) :

برای کمپرسور باز :CHR = (TR) تناژ*1200 +BHP *2545

برای کمپرسور بسته : CHR = (TR)تناژ*1200 + KW * 3413

2-اختلاف دمای طرح (TD) – که به ترتیب زیر به دست می آید :

دمای خشک محیط – دمای تقطیر گاز در کندانسور = TD

شناخت و راهبری چیلرها در موتور خانه

1-پارامترها و نکات کلیدی در انتخاب چیلرهای تراکمی

  • KW یا COPS , ton بر اساس عملکرد دستگاه در شرایط کارکرد با تمام ظرفیت است. مقادیر بالاتر و پایین تر از مقادیر فهرست شده برای kw یا ton و COP برای تمام تولیدکننده ها امکان پذیر است که بستگی به شرایط عملکرد دارد.
  • چیلرهای گریز از مرکز با یک کمپرسور
  • چیلرهای گریز از مرکز با دو کمپرسور
  • چیلرهای گریز از مرکز با دو کمپرسور و دومدار تبرید
  • چیلر اسکرو با سرعت متغیر
  • روابط میان

Kw/ton – EER – COP

EER = COP *3.417

COP = 12000 / (KW/ton *3.417)

Kw/ton= 12000/(COP *3.417)