احتراق و دودکش-بخش دوم

5-جهت تعیین فشار ترموسیفوتیک دودکش از فرمول زیر استفاده می شود(جریان وزنی)

f

Da  فشاراستاتیکی بر حسب اینچ آب وH‌ارتفاع دودکشی بر حسب فوت وB برابر با 29/9 مقدار فشار بار متریک محلی بر حسب in Hg اینچ جیوه وTo وTm به ترتیب دمای مطلق محیط و دمای متوسط دود یا بر حسب دمای مطلق Pc,Po,(0F+460)=0F ودانسیته های هوای محیط 0/0863 پاندبرفوت مکعب و دانسیته دود در شرایط دمای دودکش بر حسب پاند بر فوت مکعب می باشد.

5-1-فاکتورهایی که در طرح سایز و ظرفیت دودکش عبارتند از:

  • محصولات احتراق
  • دمای گازدودکش ودانسیته
  • در افت یا فشارهای تئوری و در افت های موجود
  • سرعت خروج دود
  • ضریب مقاومت
  • مقدار جریان گاز

مرحله اول-مقدار محصولات بر حسب فوت مکعب در دقیقه یا پاند بر ساعت یا گرم بر ثانبه و مقدار آن ازرابطه W=IM بدست می آید که در آن Wمقدار جریان گازبرحسب پاندبرساعت وI مقدارگرما یا انرژی ورودی وM مقدارنسبت جرم جریانی ورودی دودکش برحسب پاندبر1000 بی تی یو ماده سوخته شده است.

مرحله دوم-دمای متوسط گاز که گفته شد دانسیته گازدر داخل دودکش و در افت تئوری با دمای گازبستگی داردووقتی گازدر دودکش جریان می یابدمرتبا گرمایش را از دست می دهداین دما برای سوختهای مختلف در جدول مشخص است دانسیته را میتوان ازفرمول بدست آورد،C1=1/325عدد ثابتB فشاربارمتریک محل بر حسبin Hg  و Tm دمای متوسط گازبرحسب دمای مطلق فارنهایت(دمای متوسط در وسط دودکش)

مرحله سوم-درافت یا مکش تئوری مقدار مکشی است که برحسب جریان اختلاف وزنی دانسیته بوجود می آیدوفرمول آن است که C=0/2554 وHارتفاع دودکش فوت وToوTmدمای محیط و دمای متوسط دود وBفشاربارو متریک Dt in Hg در افت یا مکش موجود درواقع فشاراستاتیکی می باشدکه سیستم در حین کاربه آن احتیاج داردکه این فشار می تواند مثبت یا منفی یا صفر باشد.

مقدار اختلافی که میان افت تئوری و موجودفشاری می باشد به دود درون دودکش اجازه میدهد دردودکشی یا ونت حرکت داشته باشدو این انرژی یا اختلاف فشارازرابطه بدست می آید

Daدر افت موجود وDt فشار تئوری ومیتوان این افت جریان رابراثرسرعت ومقاومت از رابطه زیر بدست می آیدکه از معادله برنولی نتیجه شده Kنماینده ضریب مقاومت کانال و اتصالات وV سرعت گازبرحسب فوت/ثانیه،gLثابت ثقل دانسیته متوسط گازمی باشد.

مرحله چهارم-سرعت گازکه ازرابطه V سرعت گازبرحسب فوت برثانیه وWمحصولات احتراق پاند درساعت وdقطردودکش برحسبin وچگالی متوسط گازوC3عددثابت برابربا 19/63 میباشد.

مرحله پنجم-ضریب مقاومت که تعیین کننده اصطکاک درون دودکش می باشد حال با جایگزینی فرمول کلی زیر بدست می آید.

f1

ویا فرمول نهایی

f2

فرمول فوق رابطه عملی برای پیداکردن قطردودکشی که با موجود بودنKوIوMسایز دودکش پیدا می شود.

CFM=6AV

(CFM)فوت مکعب در دقیقه A سطح مقطع برحسب ft2 وVسرعت است و یا می توان از

f3

رابطه بالا جهت سیستم های اجباری مفید است زیرا در جایی که از فن استفاده میشود در افت فن ها همراه باCFM بیان می شود(زمانی که بخواهیم سایز دودکشی کوچک باشد از فن استفاده میشود)