احتراق و دودکش-بخش سوم

تقسیم بندی از نظر نوع مکش

نوع دستگاه دمای گاز خروجی
درجه سانتی گراد درجه فارنهایت
دستگاه با سوخت گاز طبیعی(آب گرم یا بخار) با کلاهک تعادل 182 360
دستگاه با سوخت گازمایع(آب گرم یا بخار) با کلاهک تعادل 182 360
دستگاه با سوخت گاز طبیعی(آب گرم یا بخار) بدون کلاهک تعادل 238 460
دستگاه با سوخت مایع-خانگی(آبگرم یا بخار) 293 560
دستگاه با سوخت مایع بیش از400000Btu/h  با دودکش رانشی 182 360
زباله سوز متداول 760 1400
زباله سوز با هوای کنترل شده 982-1916 1800-2400
زباله سوزپاتولوژیکی 982-1538 1800-2800
دودکش دیزل ژنراتور 482-760 900-1400

1- دودکش با مکش طبیعی(Natural Draft Stacks)

عمل تخلیه دود دراین نوع دودکش هاتوسط اختلاف دانسیته گازهای گرم داخلی دودکشی و هوای محیط انجام می شود.فشار منفی ایجاد شده یا فشار ترموسیفون از فرمول زیر قابل محاسبه است
∆P,H,ρHc

که به ترتیب چگالی هوای محیط ،چگالی متوسط گازهای داخلی دودکش،ارتفاع دودکشی و فشار ترموسیفون است.نمونه بارزاین نوع دودکش ها،دودکش بخاری ها،شومینه ها،پکیج های معمولی،آبگرم کن ها و وسایلی مانند آن هاست.

دودکش ها با مکش طبیعی باید تا حد ممکن در مسیر قائم امتداد یابد اگر در مسیر قائم دو خم لازم شود شیب بین دو خم نباید با خط قائم زاویه بیش از45درجه داشته باشد.

2- دودکش با مکش مکانیکی(Forced Draft Stacks)

اگر مکش دودکش با نصب بادزن در مسیرآن افزایش یابد به آن دودکش با مکش مکانیکی گفته می شود.مکش مکانیکی ممکن از نوع رانش اجباری ویانوع مکش القایی باشد.

کارکرد مشعل اصلی دستگاه با سوخت مایع یا گازباید با کارکرد بادزن دودکشی اینترلاک(وابسته و مرتبط)باشد تا اگربادزن ازکار بیفتد مشعل اصلی دستگاه هم بطور خودکارازکار بازبماند.

تقسیم بندی از نظر جنس

1-دودکش قائم فلزی(Steel Stack)

دودکش قائم فلزی باید از ورق فولادی سیاه ساخته شود و برای اتصال قطعات و تقویت آن از پروفیل های فولادی استفاده شود.

حداقل ضخامت ورق دودکش قائم فلزی با دمای پایین با سوخت مایع یا گاز از جدول شماره باشد:

قطر دودکش سطح مقطع دودکش حداقل ضخامت ورق دودکش
اینچ سانتی متر مربع میلیمتر اینچ
D≤14 تا 995 1/5 0/06
16≥14 996 تا 1290 2 0/08
18≥16 1291 تا 1640 2/5 0/1
D>18 بزرگتر از 1640 3/5 0/14

دودکش قائم ساختمانی(Masonry Stack)

دودکش قائم ساختمانی از باید روی پایه ای از مصالح نسوختنی به مقاومت سه ساعت در برابر آتش قرار گیرد.

اگر دودکش قائم ساختمانی از بام عبور می کند به فاصله 15 سانتی متر بالاتر و پایین تر از محل عبور نباید شکل واندازه آن تغییر کند.

قسمت پایین دودکش باید دست کم 30 سانتی متردر زیرپایین ترین اتصال رابط به آن ادامه یابد.

اگر دودکشی قائم ساختمانی از بام یا سقف طبقات عبور می کندباید فاصله بین دودکشی و اجزای ساختمان با مواد و مصالح نسوختنی پر شود.

شافت قائم ساختمانیباید با مصالح ساختمانی یا بتن مسلح ساخته شود.ضخامت دیوارهای شافت با T نمایش داده شده است اگراز نوع بتنی باشد باید دست کم 10 سانتی متر واگر شافت با قطعات سنگ یا مصالح ساختمانی دیگر ساخته می شود ضخامت دیوارهای آن باید دست کم30 سانتی متر باشد.

شافت قائم ساختمانی باید از داخل با لوله هایی از مواد نسوختنی،لوله سیمانی ،لوله آزبست ومواد مشابه (مناسب برای دمای دودکش) حفاظت شود.

دودکش باید از 20 سانتی متراز پایین ترن لوله رابط به دودکش شروع شود و در تمام ارتفاع دودکش ساختمان تا بالاترین قسمت آن ادامه یابد.

دهانه خروجی باید دست کم یک متر از بالاترین نقطه ای ازبام که دودکش از آن خارج می شود بالاتر باشد.

نحوه اجرای دودکش با مصالح ساختمانی

1-محاسبه و طراحی دودکش

محاسبات قطر دودکشی از این نظر حائزاهمیت است که اگر قطر دودکشی زیاد از حد باشد کوران هوا در محفظه احتراق زیاد شده و قبل ازاینکه کلیه سوخت محترق گردد از دودکش خارج گردیده و راندمان مشعل و دیگ کاهش می یابد.

اگرمکش هوا به علت کوچک بودن قطر دودکش کم باشد گازهای حاصل از احتراق به خوبی تخلیه نمی شوند و در نتیجه احتراق ناقص انجام می گیرد و مشعلی شروع به دود کردن می کند.می توان طراحی دودکش رابا در نظر گرفتن پارامترهای زیر انجام داد:

1-1-اگر دمای گازهای حاصل از احتراق در دودکش را بطور متوسط 200 تا 300 درجه سانتی گراد و راندمان دیگ را75٪ بگیریم در این شرایط می توان حجم دود به ازا هر مگاوات ظرفیت حرارتی دیگ را بین 1/1 تا 3/1 متر مکعب بر ثانیه ویا بطور متوسط 2/1 مترمکعب برثانیه در نظر گرفت.

1-2-سرعت دود در دودکش را می توان برای کششی طبیعی4 تا 8 متر بر ثانیه و برای اخراج فشار دود(توسط بادزن)10 تا12متر بر ثانیه در نظرگرفت.

1-3-برای اینکه محصولات احتراق در موقع خروج از دهانه خروجی دودکشی به راحتی به سمت بالا متصاعد شده و به طرف پایین پراکنده نشود بهتر است قطر قسمت فوقانی دودکش را کمتر در نظر گرفت تا سرعت دود در مخرج دودکش در آن قسمت حتی الامکان بالا باشد.میزان مناسب این سرعت برای دیگ های کوچک با کشش طبیعی 6 متر برثانیه و برای دیگ های بزرگ با اخراج مکانیکی دود 12 تا 15 متر بر ثانیه است.