احتراق، سوخت و سوخت رسانی بویلر:

ارزش حرارتی برخی سوخت ها

سوخت بیشترین ارزش حرارتی
1BTU/LB=2352 J/KG : 1J/KG=4.25×10-4 BTU/LB KJ/KY BTU/LB
کک 28000-31000 12000-1350
1BTU/FT3=37.250 J/M3 : 1J/M3=2.68×10-5 BTU/FT3 KG/M3 BTU/FT3
گاز شهری 18600 500
گاز طبیعی 37200 1000
بوتان 130000 3490
1BTU/GAL=230 J/L : 1J/L=3.57×10-3 BTU/GAL 1BTU/GAL=0.12 KG/L : 1KG/L=8.33 BTU/GAL KJ/KY BTU/GAL
نفت سفید 35000 154000
گازوئیل 38000 164000
نفت سنگین 41200 177000

هوای احتراق:

موتورخانه باید دارای دریچه هوای تازه به منظور تامین هوای لازم برای احتراق باشد. به طور تجربی به ازای هر کیلو توان دیگ (دیگ روغن داغ،دیگ بخار،دیگ آبگرم) 1600 میلی متر مربع سطح برای تامین هوا درنظر گرفته می شود. (1.5 اینچ مربع به ازای هر  BTUH2000توان دیگ)
در عین حال برای تعیین سطح آزاد دریچه هوای ورودی می توان از رابطه زیر استفاده نمود. مشروط بر اینکه مقدار هوا بر حسب CFM مشخص باشد.

CFM × 1.3 / 250 FPM=FT2 (سطح آزاد دریچه)

تعیین هوای احتراق برای سیستم گازسوز:

CFM = 0.265 × FT3 / H  (این رابطه برای 30% هوای اضافی در دمای 70 درجه فازنهایت صادق است)    (مصرف گاز)
تعیین هوای احتراق برای سیستم با سوخت نفتی:

CFM = 35 × GPH (این رابطه برای 30% هوای اضافی در دمای 70 درجه فازنهایت صادق است)   (مصرف سوخت نفتی)

تعیین هوای احتراق دیگ گازسوز بر حسب توان دیگ:

هوای احتراق برای دیگ گاز سوز 8CFM به ازای از اسب توان دیگ
هوای تهویه برای دیگ گاز سوز 2CFM به ازای از اسب توان دیگ
کل هوای تهویه و احتراق 10CFM به ازای از اسب توان دیگ

مقادیر فوق برای ارتفاع 1000 فوت از سطح دریا قابل قبول است. در صورت افزایش ارتفاع بیش از این مقدار باید 3% به ازای هر 1000 فوت افزایش ارتفاع به مقادیر بالا اضافه شود.

هوای اضافی برای احتراق خوب:

برای ذغال و ذغال سنگ قیری 40 %
برای سوخت نفتی 10-20 %
برای گاز 10 %

دمای احتراق:

کربن 1290F  – 700C
نفت خام 750F – 400C
بنزین 780F – 415C
محصولات گازی 1380F – 750C
سوخت هیدروکربنی سبک 1200F – 650C
سوخت هیدروکربنی سنگین 1380F – 750C
گاز سبک 1110F – 600C