هیتر

1-انواع یونیت هیتر

یونیت هیترها به روش های مختلفی به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

1-1-از نظرواسطه وانرژی حرارتی

در این طبقه بندی، یونیت هیتر به انواع آبی،بخارآبی و برقی تقسیم بندی می شوند.

2-1-ازنظر نوع پروانه(فن)

در این طریقه دسته بندی،یونیت هیترها به انواع با پروانه ی ملخی(پروانه پنکه ای)وبا پروانه سانتریفوژ دسته بندی می شوند.

4-1-ازنظرترتیب قرارگرفتن قطعات

در این روش،یونیت هیترها به نوع مکنده (که هوا به وسیله ی پروانه از روی کویل مکیده می شود)و نوع دمنده (که در آن هوا به وسیله فن بر روی کویل دمیده می شود)تقسیم بندی می شوند.

5-1-از نظر محل نصب

در این نوع طبقه بندی، یونیت هیترها به انواع ((سقفی آویزی)) و ((دیواری)) تقسیم بندی می شوند.در نوع سقفی آویزی جریان هوا می تواند افقی و یا عمودی باشد و در نوع دیواری دستگاه بر روی دیوار نصب شده و هوا به وسیله هدایت کننده هایی به صورت افقی بخش می شود.در شکل زیر یک نوع یونیت هیتر نشان داده شده است.

unitheater

2-کاربرد یونیت هیتر

یونیت هیترها برای گرم کردن فضاهای بزرگ(نظیر سالن های ورزشی و سالن های کارخانه ها)به دلایل ذکر شده در زیر،مورداستفاده قرار می گیرند.

1-داشتن قدرت حرارتی زیاد

2-جاگیری کمتر مخصوصاً در مدلهای دیواری و سقفی

3-توزیع بهتر هوای گرم

4-سرعت زیاد در گرم کردن فضا

3-انتخاب یونیت هیتر

کارخانه های سازنده،یونیت هیترهای تولیدی خود را در شرایط استاندارد و یا در شرایط دیگری که مشخص می کنند،در جدولی برای مدلهای مختلف ارائه می نمایند که با استفاده از جدول و توجه به فاکتور مهم ذکر شده در زیر،میتوان تعداد و مدل یونیت هیتر مناسب برای محل گرم شونده را تعیین نمود:

1-3-حامل انرژی حرارتی(که معمولاً آب و یا بخارآب است.)

2-3-نوع یونیت هیتر مناسب

3-3-محل مناسب قرارگرفتن یونیت هیتراز نظرتوزیع بهترهوا و حرارت

4-3-سطح مجاز صدا(به طور خلاصه می توان بیان کرد که صدای حاصل از کار کردن پروانه یونیت هیتر نباید به صورتی باشد که برای افراد ایجاد ناراحتی بنماید.اگر چه احتمالا سروصدای حاصل از کارکردن ماشین آلات در کارخانه هاو سروصدای حاصل از افراد و وسایل ورزشی در سالن های ورزشی به تنهایی بیش از سروصدای حاصل از کار کردن پروانه های یونیت هیترها باشد)

5-3-ظرفیت حرارتی هر دستگاه یونیت هیتر

6-3-نیازبه انجام تصفیه مکانیکی هوا و یا عدم نیازبه آن

tableunitheater