نصب شیرآلات وتجهیزات روی لوله بخار وکندانس

فشارسنج

در ابتدای هر خط اصلی برای مشاهده وجود و عبور بخارلازم است

Install pressure gauge on steam pipe
اتصالات و شیرآلات

در صورتی که نیاز به کاهش قطر لوله افقی بخار است از به کار بردن تبدیل هم مرکز خودداری شود خصوصاً در سیستم‌هایی که شیب لوله بخار در جهت حرکت بخار است. باید توجه کرد که استفاده از تبدیل به نحوی باشد که شیب قسمت زیرین لوله به طور یکنواخت باقی بماند.

صافی و شیرفلکه

استفاده از صافی قبل شیرهای کنترل، تراپ‌ها، شیرهای تقلیل فشارکه به طور طبیعی در آنها کندانس جمع میشود ضروری است چراکه انتقال کندانس همراه با بخار، موجب فرسایش نشیمنگاه سوپاپ شیر خواهد شد، برای اجتناب از این وضعیت در سمت تخلیه صافی یک تله بخار برای خارج کردن کندانس در نظر گرفته شود.

محفظه توری صافی موجود در خط افقی بخار باید کنار لوله و کمی مایل به پایین نصب شود تا باعث تجمع کندانس و مسدود شدن مسیر بخار نگردد.

اگر شیر کف گرد در لوله‌های افقی و کندانس نصب شده، باید فلکه آن بطرف کنار لوله باشد تا مکانیزم داخل شیر جلوی کندانس را نگیرد.

Control valves
شیرهای کنترل

در نصب شیر فشار شکن به موارد زیر توجه شود:

1- نصب آب جداکن در ورودی شیر فشار شکن ضروری است.

2- نصب صافی برای حفاظت در مقابل ذرات داخل لوله

3- دو شیر قبل و بعد از فشار شکن جهت تعمیرات یا تعویض

4- دو عدد فشار سنج قبل و بعد از فشار شکن جهت تنظیم و کنترل فشار

5- برای حفاظت مصرف کننده بخار، یک شیر اطمینان با فشار کمی بیشتر از فشار خروجی تنظیمی فشار شکن، نصب گردد تا در موقع خرابی شیر عمل کند.

6- استفاده از مسیر کنارگذر برای شیرهای فشار شکن جایز نیست.Control valves 1

شیر خلاء شکن

هنگامیکه در کویل مصرف کننده بخار در زمان خاموشی سیستم کندانس تشکیل میگردد فشار به شدت کاهش پیدا کرده و احتمال آسیب به مصرف کننده وجود دارد برای رفع مشکل و شکستن خلاء از شیر خلاء شکن یا شیر یکطرفه معکوس که مانع عبور بخار شده ولی اجازه ورود هوا را میدهد، می توان استفاده نمود.  شیر خلاء شکن در کویل‌های بخار درست قبل از ورود بخار و عمود بر لوله نصب میگردد طوریکه هیچ شیری بین آن و کویل وجود ندارد.

کلکتور

کلکتور بخش مهمی از خط اصلی است که توان ذخیره سازی بخار تولید شده را دارد. نصب آن در اغلب موارد به صورت افقی است که لوله‌های ورودی و خروجی به قسمت بالایی آن متصل میگردند. قطر لوله رابط بین هر دیگ و کلکتور برابر همان قطر دهانه شیر بخار روی دیگ است و در صورت تعدد دیگ‌ها برای هر دیگ، شیر یکطرفه بعد از شیر اصلی نصب شود. کلکتور باید کمی شیب داشته باشد و بتواند آب کندانس ایجاد شده در آن و لوله‌های بخار را در هنگام تعطیلی توسط یک تله آبگیر خارج نماید.  بهترین تله از نوع سطلی معکوس، با هواگیر بزرگ یا هواگیر موازی است. این تله درکمترین زمان قابلیت انتقال حجم بالای کندانس را دارد.

Collector
نحوه انشعاب گیری

انشعابات چه در لوله بخار و چه در لوله کندانس باید از بالای لوله و ترجیحا با اتصال 45درجه صورت گیرد. انشعاب از بالای لوله بخار مانع ورود کندانس به مصرف کننده شده  و انشعاب از بالای لوله کندانس مانع از فشار منفی در لوله انشعاب می‌شود.

میزان بالا رفتن آب کندانس از مصرف کننده تا لوله اصلی توسط فشار بخار صورت میگیرد psi)1)فشار بخار می‌تواند 60 سانتیمتر کندانس را بالا ببرد لذا بعد از تراپ یک شیر یکطرفه باید نصب کرد تا از برگشت آب کندانس به لوله بخار در هنگام خاموش بودن شبکه جلوگیری کند.

در خط کندانس آب تقطیر شده، از گرمکن‌های مخزن سوخت یا از ظروف محتوی مواد شیمیایی یا غذایی که برای دیگ زیان آور است نباید مستقیم و بدون تصفیه به مخزن تغذیه دیگ بخار هدایت شود.