انتخاب حجم منبع دیافراگمی:

بهترین انتخاب حجم منبع دیافراگمی برای آب مصرفی بر مبنای 15 بار در ساعت روشن و خاموش شدن هر یک ازالکتروپمپ های اصلی بوستر پمپ در حداکثر مصرف ساعتی آب ساختمان می باشد.براین مبنا ظرفیت مفید منبع دیافراگمی از فرمول () =Ve به دست می آید و ظرفیت نامی منبع دیافراگمی (Va) با توجه به راندمان آن ازفرمول (Va=(11 قابل محاسبه است.

راندمان منبع دیافراگمی، درصد حجم ذخیره آب در حد فاصل حداقل و حداکثر فشار نامی آن می باشدومقدار آن ازفرمول مقابل بدست می آید.

نزدیک ترین حجم منبع دیافراگمی به حجم حاصل،منبع دیافراگمی لیتری می باشد.انتخاب الکتروپمپ به تعداد کمتروظرفیت بیشتر با رعایت حداکثر 15 بار سیکل کار الکتروپمپ در ساعت موجب افزایش حجم منبع دیافراگمی و انتخاب الکتروپمپ های بیشتر با ظرفیت کمتر با رعایت همین سیکل کار،کاهش حجم منبع دیافراگمی را به دنبال خواهد داشت.

formul

قابلیت های توانمندی برد کنترل

تابلوی کنترل و فرمان وعملکرد آن چنانکه قبلا نیز ذکر شد،درتوانمندی بردکنترل مدارفرمان آن با قابلیت های زیر است:

  • امکان کار دستی و اتوماتیک سیستم
  • کار نوبتی الکتروپمپ های اصلی
  • کنترل عملکرد سیستم پاشش الکتروپمپ
  • توانایی از مدار خارج کردن هریک از الکتروپمپ های بوستر پمپ برای تعمیر، بدون تاثیر در برنامه کنترلی و عملکرد سایر الکتروپمپ های آن.
  • امکان استفاده از الکتروپمپ های تک فاز،سه فاز با ترکیبی از آنها در بوستر پمپ های دور ثابت و الکتروپمپ های سه فاز در بوستر پمپ های دور متغیر.

Booster pump