کورپی ها(U-Bolts and over strap)

کورپی ها عبارت است ازیک بست تک لوله ای یو فرم که از میل گرد و یا تسمه ساخته می شود.

1-کورپی مخصوص لوله های افقی

  • کورپی مخصوص لوله های افقی،بدون عایق یا عایق دار که به لوله محکم نمی شود:

در شکل یک نوع بست کورپی مخصوص لوله های فولادی بدون عایق یا عایق دار که به لوله محکم نمی شود نشان داده شده است.

Clay Corpy

  • کورپی مخصوص لوله های فولادی که مانع حرکت لوله می شود(Anchor): در شکل یک نوع بست کورپی مخصوص لوله های فولادی،بدون عایق یا عایق دار که بست لوله را محکم می گیرد و مانع حرکت آن می شود،نشان داده شده است.Clay Corp Steel Pipe

2-کورپی تسمه ای(Over straps)مخصوص لوله های فولادی افقی: در شکل یک نوع بست کورپی تسمه ای مخصوص لوله های فولادی نشان داده شده است.

Over straps

انتخاب تکیه گاه ها

انتخاب تکیه گاه (بست)مناسب،در هر سیستم لوله کشی،ارتباط کامل با سیستم لوله کشی،اسکلت ساختمان و آشنایی با انواع تکیه گاه و نوع کاربرد هریک،دارد.

درانتخاب تکیه گاه موارد ذکرشده درزیرباید رعایت گردد:

1-هنگام انتخاب تکیه گاه باید انبساط و انقباض ونقاط مهار لوله ها(به ترتیبی که در طرح پیش بینی شده است)رعایت شود.

2-هنگام انتخاب تکیه گاه باید شیب لوله ها(به ترتیبی که در طرح پیش بینی شده است) رعایت شود.

3-تکیه گاه باید طوری انتخاب و نصب شودکه امکان دسترسی به دستگاه ها،شیرها،ودیگراجزای لوله کشی فراهم گردد وپیش بینی های لازم ازنظرفضا برای تعمیر،تعویض وتنظیم تکیه گاه(بست)صورت گیرد.

4-فاصله ی دو تکیه گاه مجاور،بایدبا توجه به وزن واحد طول و قطرلوله،تعیین شود

5-بهتراست که لوله ها بطور دسته ای و موازی با هم،روی تکیه گاه مشترک نصب شوند؛مگرآنکه نوع، مسیروشرایط لوله کشی غیر از این روش را طلب کند.

6-دمای کار سیستم های لوله کشی :جزیکی دو مورد،کلیه ی تکیه گاه هایی که دراین قسمت آمده است،برای دمای 230 درجه سانتیگراد مناسب اند.