• بازرسی ادواری: جهت دیگهای زیر بار با انجام تستهای لازم توسط بازرس مورد تائید استاندارد، گواهینامه صادر می‌گردد.
  • بازرس اداره کار: در محل کارکرد بویلر جهت انواع بویلر کارشناسی توسط بازرس مورد تائید اداره کار صورت گرفته و گواهی و مجوز کاربرد دیگ صادر می‌گردد.
  • تست هیدرواستاتیک و تائیدیه کارایی بویلر: توسط کارشناس شرکت بویلر بازدید و تنظیم و سرویس می‌گردد و سپس گواهینامه توسط شرکت صادر می‌گردد.