صفحات جاذب و مجاری انتقال سیال

طراحی های گوناگون صفحه جاذب و مجاری انتقال سیال

شکل(1) چندین طرح مختلف از صفحات جذب کننده را نشان می دهد. سیال انتقال دهنده گرما در این طرح ها مایع بوده ، در حالی که در طرح های نشان داده شده در شکل طرح (الف)مجموعه ساده ای از لوله ها است که در یک سطح به طور مارپیچ به یکدیگر متصل شده اند. در این طرح لوله ها از یکدیگر فاصله دارند و در نتیجه ، تابش رسیده به سطح موجود در فواصل آنها به هدر می رود . برای جلوگیری ازاین اتلاف می توان از طرح های (ب) و (ج) استفاده نمود در طرح (ب) با استفاده از پره های مناسب که در فواصل نزدیک به هم قرار گرفته اند، می توان قسمت عمده تابش رسیده را جذب نمود.

همانطور که در طرح (ب)نشان داده شده است. مدار حرکت سیال می تواند از نوع مارپیچ و یا از نوع موازی باشد:

در نوع موازی ، سیال ورودی توسط یک لوله اصلی به نام لوله چند راه تغذیه کننده به لوله هائی که به طور موازی در طول گرد اورنده قرار گرفته اند، تقسیم گردیده و پس از گذشتن از آنها و گرم شدن مجددا در یک لوله اصلی دیگر به نام لوله چند را ه جمع کننده،جمع آوری گردیده و به خارج هدایت می شود.در طرح(ج)لوله های نسبتا بزرگتری را به روش خاصی تا حدودی تخت نموده به طوری که کاملا به یکدیگر چسبیده و تمام انرژی تابشی رسیده را جذب کنند.در این طرح ،مسیر حرکت سیال عملا نمی تواند از نوع مارپیچ سطحی باشد،بلکه باید نوع موازی باشد در این طرح،لوله های تغذیه کننده و جمع کننده با جوش دادن به لوله های موازی متصل می گردند . اگر چه این طرح نسبت به طرح (ب) به مواد اولیه کمتری احتیاج دارد، ولی تکنیک آن مشکل تر است و به علاوه ، سرعت حرکت سیال در آن عملا آهسته  بوده که در نتیجه از بازدهی گرمایی سیستم می کاهد.

در این طرح (د)لوله ها دارای قطر کوچکتری بوده و عملا هنگامی مقرون به صرفه است که بتوان کل لوله های موازی را به صورت قالبی تهیه نمود که در نتیجه ،به طور یکپارچه به صورت یک صفحه جذب کننده مناسب در می آیند.در این طرح،لوله های گرد باعث ازدیاد انتقال گرما گردیده و مسیر موازی سیال باعث کاهش افت فشار می گردد در طرح (ه) مقدار مواد اولیه به کار برده شده با توجه به بازدهی سیستم کمتر از سایر طرح ها بوده و طرح نسبتا متداولی می باشد.

این طرح خود شامل دو نوع است: در نوع اول از ورقه های شیاردار عادی مانند ورقه های موج دار شیروانی استفاده میشود و لوله ها را در فواصل معین در داخل شیارهای آن قرار داده و سپس آنها را به وسیله بست یا جوش به صفحه متصل می کنند در نوع دوم خود صفحه جذب کننده از چندین صفحه باریک که در مجاور یکدیگر قرار می گیرند تشکیل می شود که در هر یک از آنها یک شیار برای جا دادن لوله انتقال سیال وجود دارد بدین ترتیب هر صفحه باریک با لوله جا داده شده در آن، یک صفحه جذب کننده کوچک است که با قرار دادن آنها در کنا ریکدیگر یک صفحه جذب کننده بزرگ به وجود می آید. از آنجایی که هر چه تماس بین لوله و صفحه جذب کننده کامل تر باشدعمل انتقال گرما بهتر صورت می گیرد،می توان در نوع دوم طرح (ه)لوله و صفحه باریک را به صورت یکپارچه تولید نمود.در طرح های (ه) می توان به طور کلی از لوله های با مقاطع مربعی(قوطی) و همچنین از مدار سیال مارپیچ مسطح و یا موازی استفاده نمود.نوع اول این طرح بسیار ساده است ولی باید دقت کافی به عمل آورد تا اتصال این لوله ها و صفحه جذب کننده کامل باشد، چه آنکه یک فاصله کوچک هوایی در اتصال بین لوله و صفحه مانند یک عایق عمل میکند و از انتقال گرما جلوگیری می نماید.نوع دوم این طرح که با استفاده از قالب تهیه می شود می تواند در صنایع مورد استفاده زیاد قرار گیرد. طرح (و) یکی از متداولترین طرح هاست که در آن لوله ها مستقیما در رو یا در زیر صفحه جذب کننده متصل میشوند.این طرح به ویژه هنگامی که بتوان جوشکاری را به سهولت انجام داد،از اهمیت زیادی برخوردار است .در این طرح لوله ها می توانند دارای مقاطع گرد و یا مربعی باشند و مدار حرکت سیال می تواند از نوع مارپیچ و یا نوع موازی باشد. گاهی برای اتصال لوله به صفحه جذب کننده از بست استفاده می شود که به علت عدم چسبندگی کامل بازدهی گرمایی آنها به مراتب کمتر از اتصال کامل به وسیله جوش می باشد.در صنایع،با استفاده از قالب می توان لوله ها و صفحه جذب کننده را به طور یکپارچه تهیه نمود.

در طرح (ز)دو صفحه فلزی را تحت فشار و دمای مناسب به یکدیگر چسبانده و به صورت یکپارچه شدن دو صفحه فلزی،از مدار حرکت سیال که قبلا مشخص شده است،هوای فشرده عبور داده و باعث باز شدن مدار حرکت سیال می گردند.در این طرح می توان بنا بر نیازها مسیرهای دلخواه برای حرکت سیال ایجاد نمود،طرح این نوع صفحات جذب کننده از لحاظ ظاهری شبیه به تبخیر کننده های (اوپراتور)یخچال های خانگی است.در مورد ساخت صفحات جذب کننده فولادی طرح(ز) باید در ابتدا مسیر حرکت سیال را بر روی صفحه پرس نموده و سپس دو صفحه را در فشار و دمای مناسب یکپارچه نمود.طرح (ح)نیز تا حدودی شبیه به طرح (ز) است ،با این تفاوت که در این طرح به وسیله نقطه جوش(حلقه جوش)نقاط مختلف دو صفحه را به یکدیگر متصل کرده و بدین ترتیب یک مسیر حرکتی برای سیال ایجاد می کنند.

Absorber plates